Doctrină pentru viață

Dumnezeu şi omenirea
Noi credem că Domnul Dumnezeul nostru este dintotdeauna un singur Dumnezeu:
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt,
şi că el îşi împlineşte scopurile suverane ale providenţei sale
- în creaţie, revelaţie, răscumpărare, judecată şi venirea împărăţiei sale - chemând din lume un popor unit cu sine şi unii cu alţii în dragoste.

Noi recunoaştem că, deşi Dumnezeu a creat omenirea după chipul şi asemănarea sa, dându-ne astfel demnitate şi valoare, şi deşi ne ajută să-i răspundem, acum suntem parte a unei omeniri căzute, care a păcătuit şi este lipsită de gloria lui.

Noi credem că dragostea sfântă a Tatălui se arată în mod suprem în faptul că l-a dat pe Isus Cristos, singurul său Fiu, pentru noi, pe când, datorită păcatului şi vinovăţiei, eram sub mânia şi condamnarea sa;
şi că harul său se arată suprem în îndreptăţirea păcătoşilor faţă de sine când aceştia îşi pun încrederea în Fiul său.

Noi îl mărturisim pe Isus Cristos
ca Domn şi Dumnezeu, Fiul veşnic al Tatălui;
ca om adevărat, născut din fecioara Maria;
ca Rob, fără păcat, plin de har şi de adevăr;
ca singurul mijlocitor şi salvator al întregii omeniri,
care a murit pe cruce în locul nostru,
reprezentându-ne înaintea lui Dumnezeu,
răscumpărându-ne de sub stăpânirea, vina şi pedeapsa păcatului;
ca al doilea Adam, capul unei noi umanităţi,
care a trăit o viaţă de ascultare desăvârşită,
a biruit moartea şi putrezirea,
a înviat din morţi într-un trup glorios,
şi este înălţat la dreapta Tatălui,
urmând să vină din nou în glorie pentru judecată şi
să aducă viaţa veşnică celor răscumpăraţi şi moarte veşnică celor pierduţi,
să întemeieze un cer nou şi pământ nou, casa drepăţii, unde nu va mai fi rău, suferinţă sau moarte;
ca biruitor al Satanei şi puterilor acestuia,
eliberându-ne de sub stăpânirea întunericului şi aducându-ne în împăraţia sa;
ca şi Cuvânt al lui Dumnezeu care îl face cunoscut pe Dumnezeu.

Noi credem în Duhul Sfânt
care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este vrednic de închinarea noastră,
care convinge lumea de vină cu privire la păcat, dreptate, şi judecată,
care
face eficace pentru păcătoşi moartea lui Cristos,
ajutându-i să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăinţă,
şi îndreptând încrederea lor înspre Domnul Isus Cristos;
care prin naşterea din nou ne uneşte cu Cristos,
care locuieşte în toţi credincioşii;
şi ne face părtaşi vieţii înviate a lui Cristos,
îndreptându-ne spre Isus,
eliberându-ne de robia păcatului,
rodind în noi roada sa şi
împuternicindu-ne pentru slujire în lume.

Sfintele Scripturi


Noi credem că Scripturile Vechiului şi Noului Testament
sunt inspirate de Dumnezeu pentru că scriitorii lor au vorbit de la Dumnezeu aşa cum au fost conduşi de Duhul Sfânt;
de aceea ele sunt pe deplin vrednice de încredere în tot ceea ce spun;
şi, ca şi Cuvântul scris al lui Dumnezeu fără greşeală, ele sunt autoritatea noastră supremă pentru credinţă şi trăirea vieţii.

Noi recunoaştem nevoia ca Scripturile să fie interpretate corect sub călăuzirea Duhului Sfânt şi folosind darurile înţelegerii şi cunoaşterii pe care Dumnezeu le-a dat poporului său.

Biserica şi misiunea sa


Noi recunoaştem Biserica
ca trup al lui Cristos al cărui cap este el,
ţinut laolaltă şi crescând în el printr-un singur Duh; atât ca o comuniune universală în întreaga lume, cât şi ca adunări locale în care credincioşii se adună să se închine lui Dumnezeu, crescând în har prin Cuvânt, rugăciune şi acte de cult.

Noi recunoaştem trimiterea lui Cristos
de a proclama Evanghelia tuturor oamenilor,
făcându-i ucenici, botezându-i, şi învâţându-i să asculte de el.

Noi recunoaştem porunca lui Cristos
de a ne iubi aproapele,
lucru care rezultă în slujire în Biserică şi societate, căutând împăcarea pentru toţi cu Dumnezeu şi cu ceilalţi,
proclamând libertatea faţă de orice fel de asuprire;
şi răspândind dreptatea lui Cristos într-o lume nedreaptă

…până el va veni din nou.

[text adaptat în 2005 după poziția doctrinară a școlii London School of Theology, my Alma Mater]
blog comments powered by Disqus